Opšti prodajni uslovi

OPŠTE ODREDBE
Prodaja proizvoda i usluga se vrši isključivo u skladu sa  opštim prodajnim uslovima. Kupovni uslovi naših kupaca su sa tim isključeni i ne prihvataju se  ni  u kom slučaju ako  im mi to izričito ne potvrdimo. Sva moguća odstupanja od ovih opštih prodajnih uslova moraju biti uvek pisano potvrđena sa naše strane.
Opšti prodajni uslovi su sastavni deo predračuna, računa, ponuda i ugovora.
Sve primljene narudžbe moraju biti u pismenom obliku, a narudžba postaje važeća tek sa našom pismenom potvrdom  narudžbe. Kao pismeno potvrđene narudžbe  smataju se i potvrde slane telefaxom ili elektronskom poštom. Konačno važeči je sadržaj naše potvrde naruđžbe.
U slučaju da kupac otkaže narudžbu, dužan  je da povratiti sve troškove koji su nastali sa tom narudžbom, do dana  otkazivanja narudžbe. 

ROKOVI ISPORUKE
Rokovi isporuke su u osnovi orientacioni i nisu obavezujući osim ako nije  pismeno drugačije potvrđeno. Rok isporuke počinje teći sa danom potvrde narudžbe i ističe sa danom dostave  proizvoda ili obavljene usluge kupcu.
Rokovi isporuke se mogu proporcionalno produžiti u slučaju nepredviđenih prepreka koje nisu prouzrokovane našom voljom te su takve prirode da su imale značajan uticaj na ispunjenje obaveza. O početku i kraju nastanka prepreka   dužni smo odmah obavestiti kupca. Na osnovu takvih prepreka kupac ne može uložiti zahtev za povraćaj štete zbog prekoračenja roka isporuke.
Parcialne isporuke su dozvoljene. Potvrđeni rok isporuke se može produžiti samo u slučaju naknadne promene narudžbe kupca.
U slučaju da kupac nije sposoban preuzeti robu ili uslugu u okviru roka isporuke, dozvoljeno nam je izdati račun za vrednost robe odn. usluge. Istovremeno nam je dozvoljeno obračunati troškove skladištenja robe i izdati račun za iste.
Odgovornost za proizvode prelazi sa danom preuzimanja proizvoda, dostavljenih od strane prevoznika. U slučaju kada mi ne snosimo troškove prevoza, prelazi rizik, za gubljenje ili štetu na proizvodima, na kupca u trenutku predaje proizvoda prevozniku, špediteru ili kupcu lično. 

PRODAJNE CENE
Cene proizvoda i usluga su određene sa cenovnicima ili se idividualno određuju.
Paritet isporuke proizvoda je određen u važečem cenovniku ili u skladu sa individualnim dogovorom.
U prodajnim cenama nije obračunat porez na dodanu vrednost  (PDV). 

USLOVI PLAĆANJA
Obavezujemo se izdati račun odmah nakon isporuke ili završene usluge. Račun je platljiv u roku i na način kakav je bio dogovoren kod sklapanja ugovora odn. potvrđen kod prijema narudžbe.
Kao datum plaćanja se smatra datum kada novac legne na naš transakcijski račun kod poslovne banke.
Minimalni iznos računa bez PDV je 50,00 EUR preračunato u RSD prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja računa. U slučaju kada je iznos računa niži od iznosa 50,00 EUR  kupcu se  obračunavaju manipulativni troškovi u visini od 25,00 EUR preračunato u RSD prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja računa.
U slučaju da kupac ne plati račun pravovremeno, dozvoljeno nam je obračunati zateznu kamatu. U slučaju neuspešnog dogovora o poravnavanju potraživanja,  uz predhodnu pismenu opomenu plaćanje ćemo potraživati  tužbom. 

VLASNIŠTVO
Zadržavamo pravo vlasništva nad isporučenim proizvodima do celokupnog poravnanja računa tj. uključno sa uporednim potraživanjima, eventualnim kamatama i troškovima. Tek kada je potraživanje iz realizovane isporuke proizvoda ili usluga u celini podmireno, vlasništvo prelazi na kupca.
Kupac je za vreme do podmirenja računa dužan postupati sa robom kao dobar gospodar. Kada kupac ne plaća robu u dogovorenom roku,  ne sme je zbog zadržavanja prava vlasništva  do potpunog plaćanja  prodati drugome kupcu.
Zadržavamo  pravo na vlasništvo svih priloga u ponudama npr. skice, nacrti itd. Svaka dokumentacija koju pošaljemo kupcu se bez pismene dozvole ne sme predati trećoj osobi.

REKLAMACIJE
Kupac mora izvršiti količinski i kvalitetni prijem robe najkasnije u roku od 8 dana  po prijemu robe od prevoznika. Očite greške je potrebno prijaviti odmah odn. najkasnije u roku od 8 dana nakon prijema robe. Skrivene greške je potrebno prijaviti odmah kada se otkriju odn. u roku od 8 dana od otkrića ali ne kasnije od 30 dana od dana isporuke.
Kupac je u obavezi svaku štetu , koje je nastala zbog prevoza, reklamirati kod prevoznika i pridobiti njegovu potvrdu. Istovremeno je kupac dužan u pismenom obliku svaku štetu odmah  javiti prodavcu.
Opravdane reklamacije ćemo rešiti najkasnije u roku od 15 dana. U slučaju da reklamacije nije moguće rešiti u tom roku, onda ćemo u pisanom obliku obavestiti kupca o novom roku i načinu rešavanja reklamacije.
Do uspešnog rešenja reklamacije  kupac je dužan zadržati proizvode i sa njima postupati kao dobar gospodar, u suprotnom slučaju odgovara za nastalu štetu.

GARANCIJA
Svi isporučeni proizvodi imaju garanciju 12 meseci od dana otpreme iz našeg skladišta od. od primopredaje proizvoda kupcu. Kupac je dužan pridržavati se uputstva za upotrebu i montažu koja su priložena sa proizvodom. Kod pogrešne i nestručne upotrebe  ili montaže proizvoda reklamacija nije moguća. U tim slučajevima i sama garancija postaje nevažeća.

SERVIS
Servis opreme vrši servisna služba PRIMAT-a za vreme garancije i nakon isteka garantnog roka.
Uslovi servisiranja zavise od vrste  robe.

KVALITET PROIZVODA
Kvalitet proizvoda mora biti u skladu sa važećim standardima i normativima za pojedinačan proizvod od. mora biti u skladu sa  pojedinačnim tehničkim zahtevima prema kojima je proizvod izrađen.
U PRIMAT-u je usvojen sistem osiguranja ( zagotavljanja) kvaliteta po standardu  ISO 9001.

REŠAVANJE SPOROVA
Sve sporove ćemo pokušati rešavati sporazumno. U slučaju sporova je nadležan sud u Beogradu - upotrebljava se isključivo pravo Republike Srbije.
Zadržavamo pravo na promenu opštih prodajnih uslova.

 

Opšti prodajni uslovi se upotrebljavaju od 23.10.2009.

 

PRIMAT BG d.o.o., Beograd, Bulevar Zorana Đinđića br. 69, lokal br. 14; 11070 Novi Beograd

 

Initiates file downloadOpšti prodajni uslovi u PDF obliku.